IVA
IVA
iva-bred2
iva-bred2

IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien är en oberoende arena för kunskapsutbyte. Genom att initiera och stimulera kontakter mellan olika kompetensområden fungerar akademien som en brobyggare mellan näringsliv, forskning, förvaltning och olika intressegrupper.

Boken Energi - möjligheter och dilemman.
Boken Energi – möjligheter och dilemman.

IVA har tillsammans Kungl. Vetenskapsakademien drivit projektet Aspekter på energi för att ge ut en bok. Utgångspunkten för skriften var både ett utbildnings- och bildningsperspektiv och att ge fakta för andra än experter; allmänhet, politiker, elever etc.

Capito anlitades för idéutveckling, research och för att ta fram alla grundtexter till boken Energi – möjligheter och dilemman. Den har nu getts ut i tre upplagor.

Den mycket populära boken, som bland annat används inom gymnasieskolan, är en problematiserande, saklig framställning av energiområdet. Problematisering innebär bland annat, att med fakta, resonemang och olika ståndpunkter belysa stora utmaningar och komplexa frågor, som saknar enkla lösningar och svar.

Projektet genomfördes bland annat genom att anordna ett antal seminarier på olika teman för att höja nivån på diskussionen om energi. Seminarierna dokumenterades av Capito.

Boken har blivit mycket uppskattad i skolvärlden och successivt har projektet satt ökat fokus på skolan och skolans lärare. Att utforma och genomföra uthålliga lösningar på världens energi- och klimatutmaningar kommer att ta flera generationer.

Den har idag tryckts i 50 000 exemplar!