SSF-banner
SSF-banner
SSF-bred
SSF-bred

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, är en fri, oberoende forskningsfinansiär inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet. Stiftelsens ändamål är att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning.

Exempel på faktablad
Exempel på faktablad

Capito har utfört en rad olika uppdrag åt SSF. Som exempel kan nämnas forskarporträtt. De beskriver aktuell forskning ur ett samhällsperspektiv.

Vi har även producerat allt redaktionellt textinnehåll till tabloidtidning om stiftelsen, dess verksamhet och intresseområden, som artiklar, reportage, notiser och faktatexter.

Ett annat uppdrag har varit att arbeta med koncept för, och produktion av, kommunikationsmaterial – som rollups och annonser – till ett av stiftelses forskningsprogram, ProViking.

Exempel på forskarporträtt.
Exempel på forskarporträtt.

Vi har även tagit fram en serie med faktablad om projekten inom programmet.

Liknande faktablad har Capito även formgett och producerat till ett annat forskningsprogram samfinansierat av SSF och Mistra – ProEnviro.

I det fallet har vi även utformat och producerat programmets webbplats.